In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website opnieuw te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A.

Alle informatie op onze website is zorgvuldig samengesteld. Echter, de informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Austerlitz Zorgt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op deze website staat en noch op die webasites nar welke wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.